Organizing Committee

Honorary President

Yong-Kwang Tu

Congress President

Yung-Hsiao Chiang

Secretary

Chiun-Chyi Shen

 • Assistant Secretary

Cheng-Ta Hsieh

Treasurer

Chien-Min Lin

 • Assistant Treasurer

Fon-Yih Tsuang

Local organizing committee

 • Chairman

Kang Lu

 • Vice chairman

Ming-Jung Chuang

Scientific committee

 • Chairman

Kuo-Chen Wei

 • Vice chairman

Sanford PC Hsu

⬛ Subspecialty

 • Neuro-oncology

Ann-Shung Lieu, Pin-Yuan Chen

 • Cerebrovascular surgery/ Intervention

Yuang-Seng Tsuei, I-Chang Su

 • Spine surgery

Da-Tong Ju, JC Wu

 • Skull base surgery (EAA)

E-Jian Lee, Wei-Hsin Wang

 • Pediatric neurosurgery

Su-Mei Chen, Meng-Fai Kuo

 • Neurotrauma and critical care

Hsu-Tung Lee, Cheng-Chia Tsai,

Sui-sum Kung, VD Sinha

 • Functional neurosurgery/ Radiosurgery/ Epilepsy

Kang-Du Liu

 • Innovative new-technology
 • (AI/cell therapy)

Wen-Yu Cheng